دوباره زنده شدم

دوباره زنده شدم بعد از این همه مردن


به خانه آمده ام بعد از این همه تبعید


دوباره پنجره ام بعد از این همه دیوار


دوباره زنده شدم بعد از اینهمه مردن


به خانه آمده ام بعد از اینهمه تبعید


دوباره پنجره ام بعد از اینهمه دیوار


به اعتماد چشم تو به اعتماد چشم تو ، بعد از این همه تردید


چقدر هرچه بخواهم بجویم و تو نباشی


چقدر عطر تنت را ببویم و تو نباشی


نفس نمیکشم که بی تو در تو بمیرم


به آتشم بکش که جان تازه بگیرم ، ببین نه زود و نه دیرم


تو بال شعله ی من باش که خاک بستر من نیست


به عشق تن بده مرا به من بده


به من در عمق نگاهت که ناکجای جهان است وطن بده


نفس نمیکشم که بی تو در تو بمیرم


به آتشم بکش که جان تازه بگیرم


ببین نه زود و نه دیرم


دوباره زنده شدم دوباره زنده شدم

/ 0 نظر / 37 بازدید